વહુ ઉવાચ.

વહુ ( રિતિકા) — રોહન આજે મારુ માથુ  બહુ દુખે છે, માથુ દબાવી આપ.

રોહન ( પતિ) –ઓકે માય હની.

રિતિકા — રોહન ફ્રીજમાથી એડવીલ લાવી આપ,અને સાથે ક્ડક ચા પણ   લઈ આવજે.

રોહન — ઓકે માય હની.

રિતિકા — ચા થાય ત્યા સુધી માથે બામ પણ લગાવી આપને.

રોહન — ઓકે માય હની.

રિતિકા — ઓકે માય હની, ઓકે માય હની શુ કર્યા કરે છે? હુ મરી જઈ રહી છુ,

                  અને મમ્મી આરામથી ઉઘ્યા કરે છે.

રોહન — શાન્ત થા, શાન્ત થા હમણા તારુ માથુ દુખતુ ઓછુ થશે.

               ( બે દિવસ પછીથી )

સાસુ — રિતિકા બેટા.

રિતિકા — હા મમ્મી.

સાસુ — બેટા આજે જાબ પર ના જતા.

રિતિકા — કેમ મમ્મી ?

સાસુ — આજે મારા પગ  બહુ દુખે છે, ઘરનુ કામ હુ નહી શંભાળી શકુ.

રિતિકા — પપ્પા ઘરમા છે ને ? તેમને  કહો તે બધુ કામ કરશે.

                 ખાલી પગ દુખે છે તેમા આખુ ઘર માથા પર ઉઠાવ્યુ છે.

                 મારે જાબ પર રજા પાડવાની ક્યા જરુર છે ?

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help